Miljöpolicy

Frontline Expo AB ska bedriva ett aktivt miljöarbete genom att ständigt förbättra verksamhetens miljösituation på ett ekonomiskt och affärsmässigt försvarbart sätt. Vår övertygelse är att detta leder till ett attraktivare företag för både medarbetare, kunder och leverantörer.

Vi ska arbeta för att minska vår negativa miljöpåverkan och på så sätt bidra till en utveckling som är långsiktigt hållbar.

Som återförsäljare av tjänster och produkter ska vi i första hand välja miljöanpassade produkter. Vi ska även verka för att det finns miljöanpassade alternativ inom alla våra produktavsnitt.

Vårt miljöarbete ska kontinuerligt kommuniceras till våra medarbetare, leverantörer och kunder.

Vi ska fortlöpande utbilda och involvera alla medarbetare i miljöarbetet. Vi ska bedriva verksamheten i enlighet med gällande miljölagstiftning samt uppnå de av myndigheterna fastställda miljökrav.

Miljöpåverkan

Vår verksamhet påverkar vår omgivning och vår miljö på många olika sätt, vi ställer därför höga krav på leverantörernas produkter som vi säljer vad gäller tillverkning, transport och återvinning. Vi arbetar kontinuerligt med våra leverantörer och distributörer för att även de ska tänka och agera på ett bra sätt.

Du som kund kan också bidra genom att handla närproducerade trycksaker, event- och expomaterial av oss. Vi skickar alltid cykelbud då det är möjligt och alla våra produkter går även att hämta i vår butik. 

 

Övergripande miljömål

  • Frontline Expo AB strävar efter att ständigt minska företagets miljöbelastning
  • Miljöfrågorna är integrerade i verksamheten och miljöbeslut vägs in i alla beslut runt leverantörer, speditörer och vår interna verksamhet.
  • Alla på företaget utbildas kontinuerligt varje år i miljöfrågor som rör vår verksamhet, Frontline Expo AB strävar efter att lagra allt mer information digitalt som alternativ till papper.
  • VD är ytterst ansvarig för miljöarbetet, varje chef och medarbetare är ansvarig för att miljöpolicyn följs.
  • På Frontline Expo AB finns det ett miljöråd som sammanträder 3 gånger/år och gör en översyn av vårt interna miljöarbete samt våra leverantörer och speditörer. Miljörådet är rådgivande till VD.

Vänföretag till Världsnaturfonden

Som Vänföretag stödjer vi Världsnaturfonden WWFs viktiga miljö- och naturvårdsarbete, såväl här i Sverige som i andra delar av världen.